Kuster Consultancy | Activiteiten

Kuster Consultancy BV is in 1991 opgericht.

Als onafhankelijk bouwadviesbureau wordt Kuster Consultancy ingeschakeld door opdrachtgevers, particulier en utilitair, om de opdrachtgever, aannemer of architect te vertegenwoordigen tijdens de realisatie van een bouwproject, voor diverse trajecten in het bouwproces van initiatief tot eindoplevering.

Kuster Consultancy wordt ingeschakeld voor projecten van dakkapel tot projectontwikkeling.

Hieronder wordt beknopt omschreven hoe het bouwproces en verschillende disciplines uitgevoerd kunnen worden:

Onderzoek locaties

Initiatieffase/planfase:

Opstellen programma van eisen met en voor opdrachtgever

Na diverse studieschetsen wordt een voorlopig schetsontwerp gemaakt en kan er middels een kostenraming het bouwbudget bepaald worden

Uitwerking voorlopig schetsontwerp naar definitief ontwerp

Aanvraag goedkeuring welstand

Aanvraag bouwvergunning

Maken van een technische omschrijving/bestek

Selectie uitvoerende partijen

Controle aanbiedingen en contractvorming

Uitvoeringsfase:

Bouwbegeleiding, bouwtoezicht, bouwkostenmanagement, werkoverleg, meer- en minderwerken, etc.

Oplevering werkzaamheden

Kuster Consultancy begeleidt de realisatie van bouwprojecten voor opdrachtgevers. Hierbij vertegenwoordigen wij de opdrachtgever, aannemer of architect bij de realisatie van het bouwproject.

Bouwbegeleiding houdt in dat planning, kwaliteit van geleverde bouwwerkzaamheden en financiën van het project gecontroleerd worden. Verder worden er werkbesprekingen en bouwvergaderingen belegd om afspraken en mogelijke aanpassingen in uitvoering vast te leggen.

Kuster Consultancy wordt ingeschakeld voor het maken van structuurplannen. Deze plannen kunnen gebruikt worden om te komen tot selectie en acquisitie van potentiële bouwlocaties.

Onze dienstverlening bestaat uit het opmaken van bouwtechnische rapportages om een bouwtechnische klacht of gebrek te onderzoeken en te komen tot advies om de klacht te verhelpen. Bouwbegeleiding in het hiernavolgende bouwproces bij herstel behoort tot de mogelijkheden.

Bij juridische procedures wordt Kuster Consultancy ingeschakeld om bij geschillen (raad van Arbitrage, civielrechtelijke zaken) in opdracht van de cliënt bouwtechnische keuringen uit te voeren en technische bijstand te verlenen.

Kuster Consultancy wordt ingeschakeld voor het maken van onderhoudsrapportages. Meerjarenonderhoudsplanningen en –begrotingen, jaarlijks opname van onderhoud en klachtenonderhoud voor Vereniging van Eigenaren en utiliteitsprojecten worden door ons opgezet en gecontroleerd.

Kuster Consultancy wordt ingeschakeld om een bouwtraject te controleren zodat er gebouwd kan worden volgens vastgestelde planning, zonder dat er financiële verrassingen ontstaan, er geen concessies hoeven te worden gedaan aan de kwaliteit van het uitgevoerde project. Door onze jarenlange ervaring en kennis in bouwkostenmanagement kunnen wij u uitstekend van dienst zijn met budgetbepaling, budgetbewaking en kostenbeheersing. Gedurende het hele bouwproces wordt gecontroleerd dat een plan wordt gerealiseerd waarbij de kwaliteit zich gunstig verhoudt tot de bouwkosten. Dit gebeurt vanaf de initiatief(ontwerp)fase om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s van het bouwproces. Hierbij heeft de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht in de balans tussen kosten en kwaliteit.

Onze dienstverlening bestaat uit algemeen kostenmanagement, budgetregistratie, haalbaarheidsstudies, second opinions, kosten-kwaliteitstoetsen, massastudies, VO- en DO fase, besteks- en directiebegrotingen.